Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders, leerlingen en personeel vertegenwoordigd zijn. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.

De MR overlegt regelmatig met de directeur-bestuurder en tweejaarlijks met de Raad van Toezicht. Voor belangrijke beslissingen in de school wordt de MR om advies of instemming gevraagd. Bovendien heeft de MR een taak in het bevorderen van openheid en onderling overleg in de school en het bevorderen van gelijke behandeling.
De MR wordt rechtstreeks door en uit de verschillende geledingen (personeel, leerlingen en ouders) van de school gekozen volgens de bepalingen van een reglement. Een MR-lid heeft zitting voor een periode van twee jaar en kan zich daarna direct weer verkiesbaar stellen. De MR komt gemiddeld één keer per maand in vergadering bijeen.

De MR bestaat uit 12 leden:

  • 3 leden namens de leerlingen: Harwin van Wesel, Stefan Morača en Anna Zuurveld
  • 3 leden namens de ouders: Els Hulshof, Roelof Stelma, Marloes Treffers.
  • 6 leden namens het personeel: Eling Homminga, Maartje de Langhe, Martine Lemstra, Dennis Louwes (vicevoorzitter), Patrick Posthuma en Anja Ubbens.

MedezeggenschapEen medezeggenschapsraad is een bij wet ingesteld zelfstandig orgaan voor inspraak bij een instelling of organisatie